Projekt zmian w ustawie o elektromobilności

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Elektryfikacja flot służbowych

Najważniejsze zmiany proponowane w nowelizacji to m.in.:

 • nowe brzmienie przepisów dotyczących stref czystego transportu
  • obowiązek utworzenia stref tylko w przypadku gmin powyżej 100 tys. mieszkańców, w których występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń NO2
  • modyfikacja katalogu pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy
   • wjazd bez ograniczeń dla pojazdów napędzanych autogazem (LPG), który uznano za czyste paliwo
   • wjazd pojazdów spełniających kolejne normy emisji spalin Euro: co najmniej Euro 4 w latach 2021-2025, co najmniej Euro 5 w latach 2026-2030 oraz co najmniej Euro 6 w latach 2031-2035
  • obowiązek przyjęcia przez radę gminy, uchwalającą strefę czystego transportu, planu rozwoju komunikacji publicznej na terenie wydzielonej strefy oraz planu stworzenia miejsc parkingowych dla pojazdów objętych ograniczeniem wjazdu
 • zmniejszenie wysokości i częstotliwości poboru opłat związanych z numerami EIPA, celem przyspieszenia rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
 • włączenie instalacji i użytkowania punktu ładowania w budynku wielorodzinnym do czynności zwykłych zarządu oraz skrócenie okresu rozpatrywania wniosku o instalację punktu
 • zmiana zapisów dotyczących domowych ładowarek w budynkach mieszkalnych (punkt ładowania będzie się instalowało na wniosek i koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w budynku, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawa budowlanego)

Źródła informacji:
https://www.gov.pl/web/klimat/kolejny-etap-prac-nad-nowelizacja-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych
https://wysokienapiecie.pl/33933-obowiazkowe-strefy-czystego-transportu-przywileje-dla-carsharingu/